Mulla anduri prototüübi välja töötamine

Eesmärk on välja töötada mulla andurid, mis annavad informatsiooni mulla toitainesisalduse, niiskustaseme ja temperatuuri kohta

Teraviljakasvatuses ning mullaviljakuse ja keskkonna seisukohast on oluline toitainete kadude minimeerimine, õigeaegne mulla harimine ja mulla tallamise vähendamine. Eestis on tingimused toitainete leostumiseks soodsad, sest sademete hulk ületab aurumise ca 1,5 korda. Mullad on kevadeti sageli veega küllastunud ning tundlikud tallamise suhtes. Mulla optimaalne niiskusseisund mullaharimisel aitab vältida selle liigset tihenemist.

Innovatsioonitegevuse eesmärgiks oli välja töötada digitaalse väljundiga mulla elektriliste omaduste mõõtmise anduri ja andmevahetuse prototüüp, mis annaks dünaamilisi andmeid järgmiste mulla näitajate kohta:

  • mulla soolsuse (toitainete) sisaldus
  • mulla mahuline niiskus
  • mulla temperatuur

Need on praktilised teadmised, mis aitavad põllumajandustootjal ajastada väetamist, mullaharimist ja külvi.

a)

b)

c)

d)

Mulla andurite arendus (a,b) ja välja töötatud juhtmevabad prototüüp-mulla andurid (c). Seade paigaldati Rõhule päikesepaneeliga varustatud baasjaama (d). Mulla andurid ja baasjaamad arendati Soil Scout OY-s Soomes.

Tulemused

  1. Andurid annavad aastaringselt pidevat informatsiooni mulla niiskuse, soolade sisalduse ja temperatuuri kohta. Andmed jõuavad mugavalt põllult serverisse ja kasutaja arvutisse.
  2. Mulla andurid suudavad väga hästi tuvastada mulla temperatuuri muutusi ja mullaniiskuse suhtelisi muutusi ajas, kuid absoluutväärtuste hindamiseks ei ole täpsus alati piisav. 
  3. Andurite tundlikkus soolsuse väärtuste tuvastamiseks sõltub väga suures ulatuses nende paigaldusest. Soolsuse andmete registreerimiseks peavad andurid saavutama väga hea kontakti mulla tahke faasiga.
  4. Päikesepaneeli võimaluse lisandumine on väga oluline, sest mulla andurite ja vastuvõtuantenni vaheline kaugus ei saa olla väga suur.
  5. Väetamissoovituste andmiseks on vaja koguda täiendavaid andmeid.

Selleks, et saadava info põhjal taimekasvatuse tootmispõldudel operatiivselt tegutseda on vaja mulla andurite täpsust edasi arendada ning teha täiendavad mõõtmisi ja kalibreerimisi erinevatel muldadel.

Tooltip content

Innovatsioonitegevus mulla anduri prototüübi arendamiseks viidi läbi Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16 „Koostöö“ raames. Innovatsioonitegevuse eelarve oli 60 000 € ja periood 06.03.2017 – 31.08.2020. 

Partnerid: Soil Scout OY, Eesti Maaülikool
Teadlased: Jussi Sirkiä, Johannes Tiusanen, Alar Astover