MTÜ Põllukultuuride klaster

MULLAKAITSELE PÜHENDATUD KLASTER
"Me ei päri seda maad oma esivanematelt, vaid laename järeltulijatelt."
Haida indiaanlaste vanasõna

Muld on taastumatu loodusvara, kuna viljaka mulla kujunemiseks võib kuluda sajandeid. MAK-i koostöömeetme raames loodud innovatsiooniklaster otsib eelkõige lahendusi põllumulla vähese viljakuse, mulda akumuleeruvate taimekaitsevahendite jääkide ja toitainete leostumisega seonduvatele probleemidele. Nimetatud teemad puudutavad paljusid taime- ja loomakasvatusega tegelevaid ettevõtteid.

Klastri liikmed on Eestist pärit põllumehed, kes on väga huvitatud koostööst teadlastega, avatud innovaatiliste põllumajanduslike praktikate rakendamisele oma farmides ning kogemuste jagamisele teistega.

Klastri põhitegevus hõlmab kolme peamise teema uurimist: täppistaimekasvatusmeetodite testimine, katte- ning vahekultuuride kasutamine  ja orgaaniliste väetiste väljatöötamine. Täppisviljeluses katsetatakse keskkonnasäästliku põllumajandustootmise kaugseire lahenduste rakendamist. Vahekultuuride uurimisega seonduvate tegevuse eesmärk on leida asjakohased segud, mis sobivad kasvatamiseks põhikultuuri järgselt järelkultuuridena. Lisaks uurib klaster keskkonnamõjude vähendamist ja orgaaniliste väetiste tõhususe suurendamist. Teadus- ja arendustegevuse raames kajastatakse mullatervise näitajate (mulla füüsikaline ja keemiline koostis, veesidumisvõime, bioloogiline mitmekesisus jm) hindamise tulemusi, mille eesmärk on hoogustada innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate arendust ning seeläbi edendada parimate, mulla tootmisfunktsiooni taastavate agrotehniliste tavade kasutuselevõttu põllumajanduses.

MTÜ Põllukultuuride klaster on astunud sammu veelgi kaugemale ning on nüüd aktiivne ka väljaspool MAKi koostöömeetmeid, osaledes Euroopa liidu Horisont 2020 projektis Soildiver Agro. Projekti tegevused keskenduvad mulla bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele Euroopa agroökosüsteemides, et edendada nende stabiilsust ja vastupidavust väliste sisendite vähendamise ja põllukultuuride jõudluse suurendamise kaudu. Eesmärk on pakkuda ning välja töötada uusi tavasid ja tehnikaid põllukultuuride kvaliteedi ja tootlikkuse tõstmiseks, vähendades samal ajal väliseid sisendeid.